English Dutch
Enter password for `%s': Type wachtwoord in voor `%s':
Error reading `%s': Fout bij het lezen `%s':
Error decoding `%s': Fout bij het decoderen `%s':
New packet passphrase Nieuwe pakket wachtzin
Passphrases do not match. New packet passphrase Wachtzinnen komen niet overeen. Nieuw pakket wachtzin
Repeat new packet passphrase Herhaal nieuw pakket wachtzin
Error creating `%s': Fout bij aanmaken `%s':
Error generating passphrase: %s Fout bij genereren wachtzin: %s
Usage: %s --save VOLUME [PACKET] Gebruik: %s --save VOLUME [PAKKET]
Error opening `%s': %s Fout bij openen `%s': %s
Error loading `%s': %s Fout bij laden `%s': %s
Error creating a passphrase: %s Fout bij aanmaken van een wachtzin: %s
`%s' does not match `%s': `%s' komt niet overeen met `%s':
`%s' perhaps does not match `%s'
`%s' komt misschien niet overeen met `%s'
Are you sure you want to use this packet? Weet je zeker dat je dit pakket wilt gebruiken?
Error getting a yes/no answer Fout bij het krijgen van een ja/nee antwoord
Usage: %s --%s VOLUME PACKET Gebruik: %s --%s VOLUME PAKKET
Error restoring access to `%s': %s Fout bij herstellen toegang tot `%s': %s
Usage: %s --%s VOLUME PACKET NAME Gebruik: %s --%s VOLUME PAKKET NAAM
Error setting up `%s': %s Fout bij instellen van `%s': %s