English Dutch
Not authorized Niet gemachtigd
The password may be incorrect. Het wachtwoord kan onjuist zijn.
Authentication (%s) Authenticatie (%s)
CUPS server error CUPS-server fout
CUPS server error (%s) CUPS-server fout (%s)
There was an error during the CUPS operation: '%s'. Er was een fout tijdens de CUPS-bewerking: '%s'.
Retry Opnieuw proberen
Operation canceled Operatie gecancelled
Username: Gebruikersnaam:
Password: Wachtwoord:
Domain: Domein:
Authentication Authenticatie
Remember password Wachtwoord onthouden
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration. Het wachtwoord kan onjuist zijn, of de server kan zo geconfigureerd zijn dat beheer op afstand niet wordt toegestaan.
Bad request Onjuiste aanvraag
Not found Niet gevonden
Request timeout Aanvraag verlopen
Upgrade required Opwaardering vereist
Server error Server-fout
Not connected Niet verbonden