English Latvian
Not authorized Nav autorizēts
The password may be incorrect. Iespējams nepareiza parole.
Authentication (%s) Autentifikācija (%s)
CUPS server error CUPS servera kļūda
CUPS server error (%s) CUPS servera kļūda (%s)
There was an error during the CUPS operation: '%s'. Gadījās kļūda CUPS darbības laikā: '%s'.
Retry Mēģināt vēlreiz
Operation canceled Darbība tika atcelta
Username: Lietotājvārds:
Password: Parole:
Domain: Domēns:
Authentication Autentifikācija
Remember password Atcerēties paroli
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration. Iespējams parole nepareiza, vai arī serveris ir nokonfigurēts noraidīt attālinātu administrēšanu.
Bad request Nederīgs pieprasījums
Not found Nav atrasts
Request timeout Pieprasījuma laiks beidzies
Upgrade required Nepieciešama uzlabošana
Server error Servera kļūda
Not connected Nav savienots