English Ukrainian
Set the verbosity of the debug logging Встановити рівень докладності діагностичних записів журналу
Include timestamps in debug logs Додати до діагностичних журналів позначки часу
Include microseconds in timestamps in debug logs Включати мілісекунди до часових позначок у журналах
Enable/disable debug backtrace Увімкнути або вимкнути діагностичне зворотне трасування
Watchdog timeout before restarting service Час очікування відповіді засобу спостереження перед перезапуском служби
Command to start service Команда запуску служби
Number of times to attempt connection to Data Providers Кількість повторних спроб встановлення з’єднання з надавачами даних
The number of file descriptors that may be opened by this responder Кількість дескрипторів файлів, які може бути відкрито цим відповідачем
Idle time before automatic disconnection of a client Проміжок бездіяльності до автоматичного від’єднання клієнтської частини
Idle time before automatic shutdown of the responder Проміжок бездіяльності до автоматичного вимикання відповідача
Always query all the caches before querying the Data Providers Завжди опитувати усі кеші до опитування засобів надання даних
When SSSD switches to offline mode the amount of time before it tries to go back online will increase based upon the time spent disconnected. This value is in seconds and calculated by the following: offline_timeout + random_offset. Коли SSSD перемикається на автономний режим роботи, час, який має минути, перш ніж буде здійснено спробу повернутися до режиму у мережі, збільшуватиметься, відповідно до часу, проведеного у режимі від’єднання. Це значення вказується у секундах і обчислюється за такою формулою: час_очікування_від'єднання + випадкове_зміщення.
Indicates what is the syntax of the config file. SSSD 0.6.0 and later use version 2. Визначає версію синтаксичних конструкцій файла налаштування. Для версій SSSD 0.6.0 та пізніших слід використовувати версію 2.
SSSD Services to start Служби SSSD, які слід запустити
SSSD Domains to start Домени SSSD, які слід запустити
Regex to parse username and domain Формальний вираз для обробки імені користувача і домену
Printf-compatible format for displaying fully-qualified names Сумісний з printf формат показу повних назв
Directory on the filesystem where SSSD should store Kerberos replay cache files. Каталог у файловій системі, де SSSD має зберігати файли кешу відтворення Kerberos.
Domain to add to names without a domain component. Домен, який слід додати до назв без компонента домену.
The user to drop privileges to Користувач, привілеї якого слід скинути