English Vietnamese
build xây
file tệp
header phần đầu
install cài đặt
payload phần trọng tải
requires các gói yêu cầu
<specfile> <tệp đặc tả>
tarball kho tar
unpack mở gói