English Vietnamese
requires các gói yêu cầu
install cài đặt
tarball kho tar
unpack mở gói
header phần đầu
payload phần trọng tải
file tệp
<specfile> <tệp đặc tả>
build xây