English Vietnamese
unpack mở gói
tarball kho tar
<specfile> <tệp đặc tả>
requires các gói yêu cầu
payload phần trọng tải
install cài đặt
header phần đầu
file tệp
build xây