English Ukrainian
Error Помилка
Press %s to exit Натисніть %s, щоб вийти
Password Пароль
Enter your passphrase Вкажіть ваш пароль
Passphrase: Пароль:
Question Питання
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Будь ласка, дайте відповідь, «%(yes)s» (так) чи «%(no)s» (ні)
Help Довідка
The help is not available. Довідкові матеріали недоступні.
Press %s to return Натисніть %s, щоб повернутися
Please make a selection from the above Будь ласка, виберіть один з наведених вище варіантів
ENTER ENTER
to quit вийти
to continue продовжити
to refresh оновити
to help переглянути довідку