English Polish
Error Błąd
Press %s to exit Naciśnięcie klawisza %s zakończy
Password Hasło
Enter your passphrase Proszę podać hasło
Passphrase: Hasło:
Question Pytanie
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Proszę odpowiedzieć „%(yes)s” lub „%(no)s”
Help Pomoc
The help is not available. Pomoc jest niedostępna.
Press %s to return Naciśnięcie klawisza %s powróci
Please make a selection from the above Proszę wybrać jedno z powyższych
ENTER Enter
to quit aby zakończyć
to continue aby kontynuować
to refresh aby odświeżyć
to help aby wyświetlić pomoc