English Croatian
Error Greška
Press %s to exit Pritisnite %s za izlaz
Password Lozinka
Enter your passphrase Upišite svoju lozinku
Passphrase: Lozinka:
Question Pitanje
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Odgovorite, '%(yes)s' ili '%(no)s'
Help Pomoć
The help is not available. Pomoć nije dostupna.
Press %s to return Pritisnite %s za povratak
Please make a selection from the above Odaberite s popisa iznad
ENTER ENTER
to quit za izlaz
to continue za nastavak
to refresh za osvježavanje
to help za pomoć