English Swedish
Error Fel
Press %s to exit Tryck %s för att avsluta
Password Lösenord
Enter your passphrase Ange din lösenfras
Passphrase: Lösenfras:
Question Fråga
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svara ”%(yes)s” eller ”%(no)s”
Help Hjälp
The help is not available. Hjälpen är inte tillgänglig.
Press %s to return Tryck %s för att återgå
Please make a selection from the above Gör ett val från ovanstående
ENTER RETUR
to quit för att avsluta
to continue för att fortsätta
to refresh för att uppdatera
to help för hjälp