English Swedish
Enter your passphrase Ange din lösenfras
Error Fel
to quit för att avsluta
to continue för att fortsätta
to refresh för att uppdatera
to help för hjälp
Question Fråga
Please make a selection from the above Gör ett val från ovanstående
Help Hjälp
The help is not available. Hjälpen är inte tillgänglig.
Passphrase: Lösenfras:
Password Lösenord
ENTER RETUR
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svara ”%(yes)s” eller ”%(no)s”
Press %s to return Tryck %s för att återgå
Press %s to exit Tryck %s för att avsluta