English Swedish
ENTER RETUR
Enter your passphrase Ange din lösenfras
Error Fel
Help Hjälp
Passphrase: Lösenfras:
Password Lösenord
Please make a selection from the above Gör ett val från ovanstående
Please respond '%(yes)s' or '%(no)s' Svara ”%(yes)s” eller ”%(no)s”
Press %s to exit Tryck %s för att avsluta
Press %s to return Tryck %s för att återgå
Question Fråga
The help is not available. Hjälpen är inte tillgänglig.
to continue för att fortsätta
to help för hjälp
to quit för att avsluta
to refresh för att uppdatera