English Swedish
Use 'continue' command to quit the debugger and get back to the main menu Använd kommandot ”continue” för att avsluta felsökaren och gå tillbaka till huvudmenyn
Exit the shell to get back to the main menu Avsluta skalet för att gå tillbaka till huvudmenyn
_Exit _Avbryt
y j
n n
Save exception Spara undantag
An unknown error has occurred Ett okänt fel har inträffat
Report Bug Rapportera fel
Run shell Kör ett skal
Quit Avsluta
Debug Felsök
What do you want to do now? Vad vill du göra nu?
Please make your choice from above: Gör ett val från ovan:
Hit ENTER to continue Tryck RETUR för att fortsätta
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Är du säker på att du vill avbryta? [%(yes)s/%(no)s]
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Detta program har stött på ett okänt fel. Du kan
rapportera felet nedan eller avsluta programmet.
_Report Bug _Rapportera fel
_Quit _Avsluta
The output below may help determine the cause of the error: Utdata nedan kan hjälpa till att avgöra orsaken till felet:
'Debug' may take you to tty1. ”Debug” kan ta dig till tty1.