English Danish
An unknown error has occurred En ukendt fejl er opstået
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Er du sikker på, at du vil forlade? [%(yes)s/%(no)s]
_Debug _Fejlret
Debug Fejlretning
'Debug' may take you to tty1. 'Fejlret' kan tage dig til tty1.
_Exit _Afslut
Exit the shell to get back to the main menu Forlad skallen for at vende tilbage til hovedmenuen
Hit ENTER to continue Tryk på ENTER for at fortsætte
More _info... Mere _info...
n n
No additional info available. Ingen yderligere info tilgængelig.
Please make your choice from above: Foretag venligst dit valg ovenfor:
_Quit _Afslut
Quit Afslut
_Report Bug _Rapportér fejl
Report Bug Rapportér fejl
Run shell Kør skal
Save exception Gem undtagelse
The output below may help determine the cause of the error: Outputtet nedenfor kan måske hjælpe med at bestemme grunden til fejlen:
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Dette program har opdaget en ukendt fejl. Du kan rapportere
fejlen nedenfor eller afslutte programmet.