English Danish
Hit ENTER to continue Tryk på ENTER for at fortsætte
Report Bug Rapportér fejl
_Report Bug _Rapportér fejl
The output below may help determine the cause of the error: Outputtet nedenfor kan måske hjælpe med at bestemme grunden til fejlen:
n n
More _info... Mere _info...
Run shell Kør skal
y j
No additional info available. Ingen yderligere info tilgængelig.
What do you want to do now? Hvad vil du gøre nu?
Save exception Gem undtagelse
Exit the shell to get back to the main menu Forlad skallen for at vende tilbage til hovedmenuen
Please make your choice from above: Foretag venligst dit valg ovenfor:
Debug Fejlretning
'Debug' may take you to tty1. 'Fejlret' kan tage dig til tty1.
_Debug _Fejlret
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Er du sikker på, at du vil forlade? [%(yes)s/%(no)s]
An unknown error has occurred En ukendt fejl er opstået
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Dette program har opdaget en ukendt fejl. Du kan rapportere
fejlen nedenfor eller afslutte programmet.
Use 'continue' command to quit the debugger and get back to the main menu Brug kommandoen 'continue' for at forlade fejlretteren og vende tilbage til hovedmenuen