English Romanian
y y
n n
Save exception Salvează excepția
An unknown error has occurred A apărut o eroare necunoscută
Report Bug Raportează problemă
Debug Depanare
Quit Ieșire
What do you want to do now? Ce vrei să faci acum?
Please make your choice from above: Te rog sa faci o alegere din cele prezentate mai sus:
Hit ENTER to continue Apasă ENTER pentru a continua
Are you sure you want to exit? [%(yes)s/%(no)s] Dorești să ieși? [%(yes)s/%(no)s]
_Exit _Ieșire
This program has encountered an unknown error. You may
report the bug below or quit the program.
Aplicația a detectat o eroare necunoscută. Poți raporta
problema sau poți ieși din aplicație.
_Report Bug _Raportează problemă
_Quit _Ieșire
The output below may help determine the cause of the error: Textul de mai jos vă poate ajuta să determinați cauza erorii:
'Debug' may take you to tty1. 'Depanare' vă poate duce la tty1.
_Debug _Depanare
More _info... Mai multe _informații...
No additional info available. Nu sunt disponibile informații suplimentare.