English Dutch
autopart --fstype=btrfs is not valid fstype, use --type=btrfs instead autopart --fstype=btrfs is geen geldig fstype, gebruik in plaats daarvan --type=btrfs
autopart --type=btrfs is not supported autopart --type=btrfs wordt niet ondersteund
btrfs must be given a list of partitions btrfs moet een lijst met partities gegeven worden
btrfs must be given a mountpoint btrfs moet een aankoppelpunt gegeven worden
btrfs subvol requires specification of parent volume btrfs subvol vereist specificatie van ouder volume
btrfs subvolume requires a name btrfs subvolume vereist een naam
device command requires two arguments: module type and name apparaatcommando vereist twee argumenten: module type en naam
filename or URL to read from bestandsnaam of URL om uit te lezen
halt after the first error or warning na de eerste fout of waarschuwing stoppen
invalid boolean value: %r ongeldige Booleaanse waarde: %r
list the available versions of kickstart syntax lijst van beschikbare versies van kickstart syntaxis
parse include files when %%include is seen ontleed include bestanden als %%include is opgemerkt
show this help message and exit toon deze hulpboodschap en sluit af
the location to write the finished kickstart file, or stdout if not given de locatie waarnaar het afgemaakte kickstart bestand geschreven wordt, of stdout als het niet opgegeven werd
version of kickstart syntax to validate against versie van kickstart syntaxis waartegen moet worden gevalideerd
volgroup must be given a VG name volgroep moet een VG naam gegeven worden
volgroup must be given a list of partitions volgroup moet een lijst met partities gegeven worden