English Dutch
Warning: The following error occurred when processing the input file:
%s
Waarschuwing: De volgende fout trad op bij het bewerken van het inputbestand:
%s
volgroup must be given a list of partitions volgroup moet een lijst met partities gegeven worden
volgroup must be given a VG name volgroep moet een VG naam gegeven worden
version of kickstart syntax to validate against versie van kickstart syntaxis waartegen moet worden gevalideerd
Ignoring deprecated option on line %s: The zerombr command no longer takes any options. In future releases, this will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove any options. Verouderde optie op regel %s wordt genegeerd: Het zerombr commando accepteert geen opties meer. In toekomstige vrijgaves zal resulteren in een fatale fout voor kickstart. Verander je kickstartbestand om alle opties te verwijderen.
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Verouderde optie op regel %(lineno)s wordt genegeerd: De %(option)s optie is verouderd en heeft geen effect meer. Het wordt misschien verwijderd in toekomstige versies, wat zal resulteren in een fatale fout van kickstart. Pas jouw kickstart bestand aan om deze optie te verwijderen.
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Verouderd commando op regel %(lineno)s wordt genegeerd: Het %(cmd)s commando is verouderd en heeft geen effect meer. Het wordt misschien verwijderd in toekomstige versies, wat zal resulteren in een fatale fout van kickstart. Pas jouw kickstart bestand aan om dit commando te verwijderen.
Bad format of --bridgeopts, expecting key=value options separated by ',' Verkeerd formaat voor --bridgeopts, verwacht wordt key=value opties gescheiden door ','
show this help message and exit toon deze hulpboodschap en sluit af
Adding a cache to an existing logical volume is not supported Toevoegen van een cache aan een bestaande logische volume wordt niet ondersteund
Thin volumes cannot be cached Thin volumes kunnen niet gecached worden
--thin requires --poolname to specify pool name --thin vereist --poolname voor het specificeren van de poolnaam
--thin and --thinpool cannot both be specified for the same logvol --thin en --thinpool kunnen niet gespecificeerd worden voor dezelfde logvol
At least one option and/or an argument are expected for the %s command Tenminste een optie en/of argument worden verwacht voor het %s commando
Specify only one realm to join Specificeer slechts een gebied om bij te horen
Need to specify a config to flatten Specificeer een configuratie om plat te slaan
Snapshot "when" parameter must be specified! Snapshot "when" parameter moet gespecificeerd worden!
Snapshot when param must have one of these values %s! Snapshot when parameter moet een van deze waarden hebben %s!
Snapshot origin %s must be specified by VG/LV! Snapshot oorsprong %s moet gespecificeerd worden met VG/LV!
Snapshot with the name %s has been already defined! Snapshot met de naam %s is al gedefinieerd!