English Dutch
You must specify two syntax versions. Je moet twee syntaxis versies specificeren.
Write flattened config to OUTPUT Schrijf platgeslagen configuratie naar OUTPUT
When using the <prefix>.<vlan id> interface name notation, <prefix> can't be equal to 'vlan'. Als de <prefix>.<vlan id> interfacenaam notatie gebruikt wordt, kan <prefix> niet gelijk zijn aan 'vlan'.
Warning: The following error occurred when processing the input file:
%s
Waarschuwing: De volgende fout trad op bij het bewerken van het inputbestand:
%s
volgroup must be given a VG name volgroep moet een VG naam gegeven worden
volgroup must be given a list of partitions volgroup moet een lijst met partities gegeven worden
version of kickstart syntax to validate against versie van kickstart syntaxis waartegen moet worden gevalideerd
Unsupported version specified: %s Niet-ondersteunde versie opgegeven: %s
Unsupported realm '%s' command Niet ondersteund gebieds '%s' commando
Unknown kickstart section: %s Onbekende kickstart sectie: %s
Unknown command: %s Onbekend commando: %s
Unknown command %s Onbekend commando %s
Unexpected arguments to nvdimm command: %(arguments)s Onverwachte argumenten voor nvdimm commando: %(arguments)s
Unexpected arguments to %(command)s command: %(options)s Onverwachte argumenten voor %(command)s commando: %(options)s
Unable to open %%ksappend file: %s Niet in staat om %%ksappend bestand %s te openen
Unable to open input kickstart file: %s Niet in staat om kickstart bestand %s te openen
Thin volumes cannot be cached Thin volumes kunnen niet gecached worden
--thin requires --poolname to specify pool name --thin vereist --poolname voor het specificeren van de poolnaam
--thin and --thinpool cannot both be specified for the same logvol --thin en --thinpool kunnen niet gespecificeerd worden voor dezelfde logvol
The volgroup and mount commands can't be used at the same time De volgroup en mount commando's kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden