English Malay
Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command. Mengabaikan arahan tidak disokong pada baris %(lineno)s: Arahan %(cmd)s telah tidak disokong dan tidak lagi mempunyai kesan. Ia mungkin dibuang dari edaran masa hadapan, dimana akan mengakibatkan ralat maut dari kickstart. Sila ubahsuai fail kickstart anda untuk membuang arahan ini.
Unknown command: %s Arahan tidak diketahui: %s
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Kumpulan tidak boleh menyatakan kedua-dua --nodefaults dan --optional
Unsupported version specified: %s Versi tidak disokong dinyatakan: %s
Option %s is required Pilihan %s diperlukan
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. Mengabaikan pilihan tidak disokong pada baris %(lineno)s: Pilihan %(option)s telah tidak disokong dan tidak lagi mempunyai kesan. Ia mungkin dibuang dari edaran masa hadapan, dimana akan mengakibatkan ralat maut dari kickstart. Sila ubahsuai fail kickstart anda untuk membuang pilihan ini.
Option %(opt)s: invalid boolean value: %(value)r Pilihan %(opt)s: nilai boolean tidak sah: %(value)r
Required flag set for option that doesn't take a value Memerlukan penanda ditetapkan untuk pilihan yang tidak menerima nilai
The following problem occurred on line %(lineno)s of the kickstart file:

%(msg)s
Masalah berikut berlaku pada baris %(lineno)s untuk fail kickstart:

%(msg)s
There was a problem reading from line %s of the kickstart file Terdapat masalah membaca dari baris %s untuk fail kickstart
version of kickstart syntax to validate against versi sintaks kickstart untuk disahkan
The version %s is not supported by pykickstart Versi %s tidak disokong oleh pykickstart
halt after the first error or warning henti selepas ralat atau amaran pertama
File uses a deprecated option or command.
%s
Fail menggunakan pilihan atau arahan tidak diguna.
%s
General kickstart error in input file Ralat umum kickstart dalam fail masukan
General error in input file: %s Ralat umum dalam fail masukan: %s