English Finnish
--boot-drive accepts only one argument '--boot-drive' hyväksyy vain yhden argumentin
A user with the name %s has already been defined. Käyttäjä nimeltä %s on jo määritelty.
VNC password must be six to eight characters long VNC-salasanassa on oltava 6–8 merkkiä
One of --disabled or --enabled must be provided. Täytyy antaa joko --disabled tai --enabled.
A DM RAID device with the name %s and devices %s has already been defined. DM RAID -laite nimellä %s ja laitteet %s on jo määritetty.
Unexpected arguments to nvdimm command: %(arguments)s Odottamattomat parametrit nvdimm-komennolle: %(arguments)s
Action argument is required for nvdimm command Toimintoargumentti vaaditaan nvdimm-komennolle
Invalid action argument (choose from '%(valid_arguments)s') Virheellinen toimintoargumentti (valitse '%(valid_arguments)s':sta)
Only one of --namespace and --blockdevs device specifications can be used Vain yhtä --namespace- tai --blockdevs-laitemäärityksistä voidaan käyttää
An action %(action)s on namespace %(namespace)s has already been defined. Toimi %(action)s nimitilalla %(namespace)s on jo määritelty.
An action %(action)s on devices %(blockdevs)s has already been defined. Toimi %(action)s laitteilla %(blockdevs)s on jo määritelty.
Action %(action)s requires --namespace argument to be set Toimi %(action)s vaatii argumentti '--namespace' määritettäväksi
Action %(action)s with mode %(mode)s requires --sectorsize argument to be set Toimi %(action)s tilalla %(mode)s vaatii '--sectorsize' määritettäväksi
Action %(action)s requires --namespace or --blockdevs argument to be set Toimi %(action)s vaatii argumentti '--blockdevs' määritettäväksi
One of --xlayouts, --vckeymap options with value(s) or argument is expected for the keyboard command Keyboard-komennolle odotetaan yhtä --xlayouts, --vckeymap -vaihtoehdoista, joilla on arvo(t) tai argumentti
Only one partition may be specified for driverdisk command. Vain yksi partition voidaan määrittää driverdisk-komennolle.
Only one of --source and partition may be specified for driverdisk command. Vain yksi seuraavista --source ja partition voidaan määrittää driverdisk-komennolle.
One of --source or partition must be specified for driverdisk command. Yksi seuraavista: --source tai partition on määritettävä driverdisk-komennolle.
Only one of --biospart and partition may be specified for driverdisk command. Vain yksi seuraavista --biospart tai partition voidaan määrittää driverdisk-komennolle.
Only one of --biospart and --source may be specified for driverdisk command. Vain yksi seuraavista --biospart tai --source voidaan määrittää driverdisk-komennolle.