English Marathi
Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option. %(lineno)s ओळीवर नापसंत पर्यायाकडे दुर्लक्ष केल्यास: %(option)s पर्याय नापसंत केले आणि त्यामुळे त्याचा ह्यापुढे काहीच परिणाम राहणार नाही. ते पुढच्या प्रकाशनासाठी नाहीसे होऊ शकते, ज्याचा परिणाम किकस्टार्टकडून गंभीर चूका घडतील. हा पर्याय काढून टाकण्साठी कृपया तुमच्या किकस्टार्ट फाइल मध्ये सुधारणा करा.