English Finnish
Bad format of --bridgeopts, expecting key=value options separated by ',' Virheellinen muoto --bridgeopts, odotettiin avain=arvo-optiot ',' erotettuina
Btrfs file system is not supported Btrfs-tiedostojärjestelmää ei tueta
Cache needs to have a list of (fast) PVs specified Välimuistissa on oltava luettelo (nopeista) PV:stä määritettynä
Cache needs to have size specified Välimuistin koko on määritettävä
Can't specify --port without --host. Ei voida antaa --port ilman --host.
Device '%(device)s' is already used in multipath '%(multipathdev)s' Laite '%(device)s' on jo käytössä monipolulla '%(multipathdev)s'
Empty string is not a valid activation key. Tyhjä merkkijono ei ole kelvollinen aktivointiavain.
Error accessing URL "%s" Virhe mentäessä URL-osoiteeseen "%s"
Error copying file: %s Virhe kopiodessa tiedostoa: %s
Error opening file: %s Virhe tiedoston avaamisessa: %s
Error reading %(filename)s:
%(version)s
Virhe luettaessa %(filename)s:
%(version)s
Error securely accessing URL "%s" Virhe mentäessä turvallisesti URL-osoiteeseen "%s"
Error writing file "%s": Virhe kirjoitettaessa tiedostoa "%s":
Failed to open output file '%(filename)s' : %(error_msg)s Kohdetiedoston '%(filename)s' avaus epäonnistui : %(error_msg)s
Failed to parse kickstart file '%(filename)s' : %(error_msg)s Kickstart-tiedoston '%(filename)s' jäsentäminen epäonnistui: %(error_msg)s
Failed to read kickstart file '%(filename)s' : %(error_msg)s Kickstart-tiedoston '%(filename)s' lukeminen epäonnistui: %(error_msg)s
File uses a deprecated option or command.
%s
Tiedosto käyttää käytöstä poistunutta valitsinta tai komentoa.
%s
General error in input file: %s Yleinen virhe syötetiedostossa: %s
General kickstart error in input file Yleinen kickstart-virhe syötetiedostossa
Group cannot specify both --nodefaults and --optional Ryhmä ei voi määrittää sekä --nodefaults että --optional