English Turkish
%s [options]

COMMANDS:
-h, --help Show this help
--version Show version
--dump-conf Dump default configuration
--dump-modules Dump list of available modules
--dump-resample-methods Dump available resample methods
--cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments
--start Start the daemon if it is not running
-k --kill Kill a running daemon
--check Check for a running daemon (only returns exit code)

OPTIONS:
--system[=BOOL] Run as system-wide instance
-D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup
--fail[=BOOL] Quit when startup fails
--high-priority[=BOOL] Try to set high nice level
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Create a PID file
--no-cpu-limit[=BOOL] Do not install CPU load limiter on
platforms that support it.
--disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.
--enable-memfd[=BOOL] Enable memfd shared memory support.

STARTUP SCRIPT:
-L, --load="MODULE ARGUMENTS" Load the specified plugin module with
the specified argument
-F, --file=FILENAME Run the specified script
-C Open a command line on the running TTY
after startup

-n Don't load default script file
%s [seçenekler]

KOMUTLAR:
-h, --help Bu yardımı gösterir
--version Sürümü gösterir
--dump-conf Öntanımlı yapılandırmayı döker
--dump-modules Kullanılabilir modüllerin listesini döker
--dump-resample-methods Kullanılabilir yeniden örnekleme yöntemlerini döker
--cleanup-shm Eski paylaşımlı bellek segmentlerini temizler
--start Eğer çalışmıyorsa arka plan programını başlatır
-k --kill Çalışan bir arka plan progamını sonlandırır
--check Çalışan bir arka plan programını denetler (sadece çıkış kodu döner)

SEÇENEKLER:
--system[=BOOL] Sistem çapında örnek olarak çalıştırır
-D, --daemonize[=BOOL] Başladıktan sonra arka plan programı olarak çalıştırır
--fail[=BOOL] Başlangıç başarısız olduğunda çıkar
--high-priority[=BOOL] Yüksek öncelik seviyesi ayarlamayı dener
(yalnızca root olarak, SUID olduğunda veya
yüksek RLIMIT_NICE ile kullanılabilir)
--realtime[=BOOL] Gerçek zamanlı zamanlamayı etkinleştirmeyi dener
(yalnızca root olarak, SUID olduğunda veya
yüksek RLIMIT_NICE ile kullanılabilir)
--disallow-module-loading[=BOOL] Başlangıçtan sonra kullanıcının
yükleme/kaldırma istediği modüllere izin vermez
--disallow-exit[=BOOL] Kullanıcının çıkış isteğine izin vermez
--exit-idle-time=SANİYE Boştayken ve bu süre geçtiğinde
arka plan programını sonlandırır
--scache-idle-time=SANİYE Boştayken ve bu süre geçtiğinde otomatik
yüklenmiş örnekleri kaldırır
--log-level[=SEVİYE] Ayrıntı seviyesini ayarlar ya da artırır
-v --verbose Ayrıntı seviyesini artırır
--log-target={auto,syslog,stderr,file:YOL,newfile:YOL}
Günlük kayıtlarının bulunacağı hedef yolu belirtir
--log-meta[=BOOL] Günlük mesajlarına kod konumlarını dahil eder
--log-time[=BOOL] Günlük mesajlarına zaman damgalarını dahil eder
--log-backtrace=ÇERÇEVELER Günlük mesajlarına bir geri izleme dahil eder
-p, --dl-search-path=YOL Dinamik paylaşımlı nesneler (eklentiler)
için arama yolu ayarlar
--resample-method=YÖNTEM Belirtilen yeniden örneklendirme yöntemini kullanır
(Olası değerler için --dump-resample-methods
seçeneğine bakın)
--use-pid-file[=BOOL] Bir PID dosyası oluşturur
--no-cpu-limit[=BOOL] Desteklendiği platformlarda
CPU yükü sınırlayıcı kurmaz.
--disable-shm[=BOOL] Paylaşımlı bellek desteğini devre dışı bırakır.
--enable-memfd[=BOOL] memfd paylaşılan bellek desteğini etkinleştirir.

BAŞLATMA BETİĞİ:
-L, --load="MODÜL ARGÜMANLARI" Belirtilen argümanlar ile
belirtilen eklenti modüllerini yükler.
-F, --file=DOSYA_ADI Belirtilen betiği çalıştırır
-C Başlangıçtan sonra çalışan TTY üzerinde
bir komut satırı açar

-n Öntanımlı betik dosyasını yüklemez
--daemonize expects boolean argument --daemonize boolean değişken bekler
--fail expects boolean argument --fail boolean değişken bekler
--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of error, warn, notice, info, debug). --log-level günlük seviyesi değişkeni bekler (ya 0..4 aralığında sayısal değer ya da error, warn, notice, info, debug değişkenlerinden birini).
--high-priority expects boolean argument --high-priority boolean değişken bekler
--realtime expects boolean argument --realtime boolean değişken bekler
--disallow-module-loading expects boolean argument --disallow-module-loading boolean değişken bekler
--disallow-exit expects boolean argument --disallow-exit boolean değişken bekler
--use-pid-file expects boolean argument --use-pid-file boolean değişken bekler
Invalid log target: use either 'syslog', 'journal', 'stderr' or 'auto' or a valid file name 'file:<path>', 'newfile:<path>'. Geçersiz günlük hedefi: ya 'syslog', 'journal', 'stderr', 'auto' ya da geçerli bir dosya adı 'file:<yol>', 'newfile:<yol>' kullanın.
Invalid log target: use either 'syslog', 'stderr' or 'auto' or a valid file name 'file:<path>', 'newfile:<path>'. Geçersiz günlük hedefi: ya 'syslog', 'journal', 'stderr', 'auto' ya da geçerli bir dosya adı 'file:<yol>', 'newfile:<yol>' kullanın.
--log-time expects boolean argument --log-time boolean değişken bekler
--log-meta expects boolean argument --log-meta boolean değişken bekler
Invalid resample method '%s'. Geçersiz yeniden örneklendirme yöntemi '%s'.
--system expects boolean argument --system boolean değişken bekler
--no-cpu-limit expects boolean argument --no-cpu-limit boolean değişken bekler
--disable-shm expects boolean argument --disable-shm boolean değişken bekler
--enable-memfd expects boolean argument --enable-memfd boolean değişken bekler
[%s:%u] Invalid log target '%s'. [%s:%u] Geçersiz günlük hedefi '%s'.
[%s:%u] Invalid log level '%s'. [%s:%u] Geçersiz günlük seviyesi '%s'.