The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Norwegian Nynorsk
%0.1f GiB %0.1f GiB
%0.1f KiB %0.1f KiB
%0.1f MiB %0.1f MiB
1|0 1|0
Access denied Nekta tilgang
Active Port: %s
Aktiv port: %s
Active Profile: %s
Aktiv profil: %s
Allocated during whole lifetime: %u block containing %s bytes total.
Reservert gjennom heile levetida: %u blokk med til saman %s byte.
ALSA woke us up to read new data from the device, but there was actually nothing to read.
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
We were woken up with POLLIN set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail.
ALSA vekte oss for å lesa meir data frå eininga, men det fanst ikkje noko data å lesa.
Dette kjem truleg av ein feil i ALSA-drivaren «%s». Meld frå om problemet til ALSA-utviklarane.
Me vart vekte med POLLIN definert, men eit seinare subsequent snd_pcm_avail()-kall gav verdien 0 eller ein annan verdi < min_avail.
ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually nothing to write.
Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.
We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail.
ALSA vekte oss for å skriva meir data til eininga, men det fanst ikkje noko data å skriva.
Dette kjem truleg av ein feil i ALSA-drivaren «%s». Meld frå om problemet til ALSA-utviklarane.
Me vart vekte med POLLOUT definert, men eit seinare snd_pcm_avail()-kall gav verdien 0 eller ein annan verdi < min_avail.
Always keeps at least one sink loaded even if it's a null one Held alltid minst eitt sluk lasta, sjølv om det er eit null-sluk
Always keeps at least one source loaded even if it's a null one Held alltid minst éi kjelde lasta, sjølv om det er ei null-kjelde
Amplifier Forsterkar
Analog Analog
Analog Input Analog innlyd
Analog Mono Analog mono
Analog Mono Duplex Analog mono dupleks
Analog Mono (Left) Analog mono (venstre)
Analog Mono Output Analog mono-utlyd
Analog Mono (Right) Analog mono (høgre)