English Norwegian Nynorsk
You have to specify a source output index and a mute action (0, 1, or 'toggle') Du må velja indeks til kjelde-utdata og ei dempehanding (0, 1 eller «toggle»)
Invalid source output index specification Ugyldig spesifikasjon av indeks til kjelde-utdata
You have to specify at least an object path and a message name Du må oppgje minst ei objektadresse og eit meldingsnamn
Excess arguments given, they will be ignored. Note that all message parameters must be given as a single string. Eventuelle ekstraargument ved ignorerte. Merk at alle meldings­parametrane må skrivast som éin tekststreng.
You have to specify a sink index and a semicolon-separated list of supported formats Du må velja indeks til eit sluk og ei semikolondelt liste av støtta format
You have to specify a card name/index, a port name and a latency offset Du må velja eit kortnamn / ein kortindeks, eit portnamn og eit latentstid-tillegg
Could not parse latency offset Klarte ikkje tolka latenstid-tillegg
No valid command specified. Ingen gyldige kommandoar.
fork(): %s
fork(): %s
execvp(): %s
execvp(): %s
Failure to resume: %s
Klarte starta frå kvilemodus: %s
Failure to suspend: %s
Klarte ikkje gå i kvilemodus: %s
WARNING: Sound server is not local, not suspending.
ÅTVARING: Lydtenaren er ikkje lokal. Går ikkje i kvilemodus.
Connection failure: %s
Tilkoplingsfeil: %s
Got SIGINT, exiting.
Fekk SIGINT. Avsluttar.
WARNING: Child process terminated by signal %u
ÅTVARING: Underprosess avslutta av signalet %u.
%s [options] -- PROGRAM [ARGUMENTS ...]

Temporarily suspend PulseAudio while PROGRAM runs.

-h, --help Show this help
--version Show version
-s, --server=SERVER The name of the server to connect to

%s [val] -- PROGRAM [ARGUMENT ...]

Set PulseAudio mellombels på pause mens PROGRAM køyrer.

-h, --help Vis denne hjelpeteksten.
--version Vis versjonsinformasjon.
-s, --server=TENAR Namnet på tenaren å kopla til.

pasuspender %s
Compiled with libpulse %s
Linked with libpulse %s
pasuspender %s
Kompilert med libpulse %s
Lenkja til libpulse %s
pa_mainloop_new() failed.
Feil ved pa_mainloop_new()-kall.
pa_context_new() failed.
Feil ved pa_context_new()-kall.