English Norwegian Nynorsk
%s [options]

COMMANDS:
-h, --help Show this help
--version Show version
--dump-conf Dump default configuration
--dump-modules Dump list of available modules
--dump-resample-methods Dump available resample methods
--cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments
--start Start the daemon if it is not running
-k --kill Kill a running daemon
--check Check for a running daemon (only returns exit code)

OPTIONS:
--system[=BOOL] Run as system-wide instance
-D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup
--fail[=BOOL] Quit when startup fails
--high-priority[=BOOL] Try to set high nice level
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_NICE)
--realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling
(only available as root, when SUID or
with elevated RLIMIT_RTPRIO)
--disallow-module-loading[=BOOL] Disallow user requested module
loading/unloading after startup
--disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit
--exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this
time passed
--scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and
this time passed
--log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level
-v --verbose Increase the verbosity level
--log-target={auto,syslog,stderr,file:PATH,newfile:PATH}
Specify the log target
--log-meta[=BOOL] Include code location in log messages
--log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages
--log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages
-p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared
objects (plugins)
--resample-method=METHOD Use the specified resampling method
(See --dump-resample-methods for
possible values)
--use-pid-file[=BOOL] Create a PID file
--no-cpu-limit[=BOOL] Do not install CPU load limiter on
platforms that support it.
--disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.
--enable-memfd[=BOOL] Enable memfd shared memory support.

STARTUP SCRIPT:
-L, --load="MODULE ARGUMENTS" Load the specified plugin module with
the specified argument
-F, --file=FILENAME Run the specified script
-C Open a command line on the running TTY
after startup

-n Don't load default script file
%s [val]

KOMMANDOAR:
-h, --help Vis denne hjelpeteksten.
--version Vis versjonsinformasjon.
--dump-conf Vis standardoppsett.
--dump-modules Vis tilgjengelege modular.
--dump-resample-methods Vis tilgjengelege resamplingsmetodar.
--cleanup-shm Rydd opp i utdaterte segment i delt minne.
--start Start tenesta viss ho ikkje køyrer.
-k --kill Tvangsavslutt teneste som køyrer.
--check Sjekk om teneste køyrer (returnerer
berre avsluttingskodar).

VAL:
--system[=BOOL] Køyr i systemmodus.
-D, --daemonize[=BOOL] Gjer om til teneste etter oppstart.
--fail[=BOOL] Avslutt viss mislukka oppstart.
--high-priority[=BOOL] Prøv å bruka høgt «nice»-nivå
(berre tilgjengeleg som rotbrukar, viss SUID
eller med forhøga RLIMIT_NICE-verdi).
--realtime[=BOOL] Prøv å bruka sanntids oppgåvestyring
(berre tilgjengeleg som rotbrukar, viss SUID
eller med forhøga RLIMIT_RTPRIO-verdi).
--disallow-module-loading[=BOOL] Ikkje tillèt brukar å lasta (ut)
modular etter oppstart.
--disallow-exit[=BOOL] Ikkje tillèt brukar å avslutta.
--exit-idle-time=SEKUND Avslutt tenesta etter så lang tid med tomgang.
--scache-idle-time=SEKUND Last ut autolasta samplar etter så lang tid med tomgang.
--log-level[=NIVÅ] Auk eller still detaljnivå i loggmeldingar.
-v --verbose Vis meir detaljerte meldingar.
--log-target={auto,syslog,stderr,file:ADRESSE,newfile:ADRESSE}
Vel mål for logg.
--log-meta[=BOOL] Ta med kodeposisjon i loggmeldingar.
--log-time[=BOOL] Ta med tidsinformasjon i loggmeldingar.
--log-backtrace=RAMMER Ta med tilbakespor i loggmeldingar.
-p, --dl-search-path=ADRESSE Vel søkjemappe for dynamiske delte
objekt (programtillegg).
--resample-method=METODE Bruk valt resamplingsmetode.
(Sjå «--dump-resample-methods» for
moglege verdiar.)
--use-pid-file[=BOOL] Lag PID-fil.
--no-cpu-limit[=BOOL] Ikkje installer lastavgrensing for CPU
på plattformer som støttar dette.
--disable-shm[=BOOL] Ikkje bruk delt minne.
--enable-memfd[=BOOL] Bruk memfd-basert delt minne.

OPPSTARTSSKRIPT:
-L, --load="MODULARGUMENT" Last den valde tilleggsmodulen med
valt argument.
-F, --file=FILNAMN Køyr det valde skriptet.
-C Opna kommandolinje på gjeldande TTY
etter oppstart.

-n Ikkje last standard skriptfil.
--daemonize expects boolean argument «--daemonize» forventar boolsk argument
--fail expects boolean argument «--fail» forventar boolsk argument
--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of debug, info, notice, warn, error). «--log-level» forventar loggnivå-argument (anten eit tal frå 0 til 4 eller «debug», «info», «notice», «warn» eller «error»)
--high-priority expects boolean argument «--high-priority» forventar boolsk argument
--realtime expects boolean argument «--realtime» forventar boolsk argument
--disallow-module-loading expects boolean argument «--disallow-module-loading» forventar boolsk argument
--disallow-exit expects boolean argument «--disallow-exit» forventar boolsk argument
--use-pid-file expects boolean argument «--use-pid-file» forventar boolsk argument
Invalid log target: use either 'syslog', 'journal', 'stderr' or 'auto' or a valid file name 'file:<path>', 'newfile:<path>'. Ugyldig loggmål: Bruk anten «syslog», «journal», «stderr», «auto» eller eit gyldig filnamn på forma «file:<adresse>» eller «newfile:<adresse>».
Invalid log target: use either 'syslog', 'stderr' or 'auto' or a valid file name 'file:<path>', 'newfile:<path>'. Ugyldig loggmål: Bruk anten «syslog», «stderr», «auto» eller eit gyldig filnamn på forma «file:<adresse>» eller «newfile:<adresse>».
--log-time expects boolean argument «--log-time» forventar boolsk argument
--log-meta expects boolean argument «--log-meta» forventar boolsk argument
Invalid resample method '%s'. Ugyldig resamplingsmetode «%s».
--system expects boolean argument «--system» forventar boolsk argument
--no-cpu-limit expects boolean argument «--no-cpu-limit» forventar boolsk argument
--disable-shm expects boolean argument «--disable-shm» forventar boolsk argument
--enable-memfd expects boolean argument «--enable-memfd» forventar boolsk argument
[%s:%u] Invalid log target '%s'. [%s:%u] Ugyldig loggmål «%s».
[%s:%u] Invalid log level '%s'. [%s:%u] Ugyldig loggnivå «%s».