English Polish
_Loop back audio to local speakers _Zwracanie dźwięku do lokalnych głośników
Send on fixed _port 5004 _Wysyłanie na stałym porcie 5004
Multicast/R_TP Multikast/R_TP
Add _virtual output device for simultaneous output on all local sound cards _Wirtualne urządzenie wyjściowe dla jednoczesnego wyjścia na wszystkich lokalnych kartach dźwiękowych
Simultaneous _Output Jedn_oczesne wyjście