English Lithuanian
PulseAudio Preferences PulseAudio nuostatos
Sound Server Preferences Garso serverio nuostatos
View and modify the configuration of the local sound server Rodyti ir modifikuoti vietinio garso serverio konfigūraciją
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Paversti atrandamus _PulseAudio tinklo garso įrenginius prieinamais vietiniu mastu
Install... Įdiegti...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Paversti atrandamus Apple A_irTunes garso įrenginius prieinamais vietiniu mastu
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple ir AirTunes yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV bei kitose šalyse.</i>
Network _Access Tinklo prieig_a
Enable _network access to local sound devices Leisti ti_nklo prieigą prie vietinių garso įrenginių
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Leisti kitiems vietiniame tinkle esantiems kompiuteriams a_trasti vietinius garso įrenginius
Don't _require authentication Ne_reikalauti tapatybės nustatymo
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Paversti vietinius garso įrenginius prieinamus kaip DLNA/_UPnP medijos serverį
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Sukurti atskirą garso įrenginį, skirtą DLNA/UPnP medijos transliavimui
Network _Server Tinklo _serveris
Enable Multicast/RTP re_ceiver Įjungti daugiaabonenčio transliavimo/RTP imt_uvą
Enable Multicast/RTP s_ender Įjungti daugiaabonenčio transliavimo/RTP sių_stuvą
Send audio from local _microphone Siųsti garsą iš vietinio _mikrofono
Send audio from local spea_kers Siųsti garsą iš vietinių garsia_kalbių
Create separate audio device _for Multicast/RTP Sukurti atskirą garso įrenginį, sk_irtą daugiaabonenčiam transliavimui/RTP
_Loop back audio to local speakers _Cikliškai išvesti garsą į vietinius garsiakalbius