English Lithuanian
PulseAudio Preferences PulseAudio nuostatos
Sound Server Preferences Garso serverio nuostatos
View and modify the configuration of the local sound server Rodyti ir modifikuoti vietinio garso serverio konfigūraciją
preferences-desktop
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Paversti atrandamus _PulseAudio tinklo garso įrenginius prieinamais vietiniu mastu
Install... Įdiegti...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Paversti atrandamus Apple A_irTunes garso įrenginius prieinamais vietiniu mastu
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple ir AirTunes yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV bei kitose šalyse.</i>
Network _Access Tinklo prieig_a
Enable _network access to local sound devices Leisti ti_nklo prieigą prie vietinių garso įrenginių
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Leisti kitiems vietiniame tinkle esantiems kompiuteriams a_trasti vietinius garso įrenginius
Don't _require authentication Ne_reikalauti tapatybės nustatymo
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Paversti vietinius garso įrenginius prieinamus kaip DLNA/_UPnP medijos serverį
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Sukurti atskirą garso įrenginį, skirtą DLNA/UPnP medijos transliavimui
Network _Server Tinklo _serveris
Enable Multicast/RTP re_ceiver Įjungti daugiaabonenčio transliavimo/RTP imt_uvą
Enable Multicast/RTP s_ender Įjungti daugiaabonenčio transliavimo/RTP sių_stuvą
Send audio from local _microphone Siųsti garsą iš vietinio _mikrofono
Send audio from local spea_kers Siųsti garsą iš vietinių garsia_kalbių
Create separate audio device _for Multicast/RTP Sukurti atskirą garso įrenginį, sk_irtą daugiaabonenčiam transliavimui/RTP