English Catalan
PulseAudio Preferences Preferències del PulseAudio
Sound Server Preferences Preferències del servidor de so
View and modify the configuration of the local sound server Consulteu i modifiqueu la configuració del servidor de so local
preferences-desktop preferences-desktop
Make discoverable _PulseAudio network sound devices available locally Fes disponibles localment els dispositius de xarxa descobribles del _Pulseaudio
Install... Instal·la...
Make discoverable Apple A_irTunes sound devices available locally Fes disponibles localment els dispositius de so Apple A_irTunes detectables
<i>Apple and AirTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</i> <i>Apple i AirTunes són marques comercials d'Apple Inc., registrades als EUA i a altres països.</i>
Network _Access _Accès a la xarxa
Enable _network access to local sound devices Activa l'accès a la _xarxa per als dispositius de so locals
Allow other machines on the LAN to _discover local sound devices Permet que els altres equips de la xarxa _descobreixin les targetes de so locals
Don't _require authentication No demanis _autenticació
Make local sound devices available as DLNA/_UPnP Media Server Fes disponibles els dispositius de so local com a servidor multimèdia DLNA/_UPnP
Create separate audio device for DLNA/UPnP media streaming Crea dispositius d'àudio separats per a la transmissió multimèdia DLNA/UPnP
Network _Server _Servidor de xarxa
Enable Multicast/RTP re_ceiver Activa el _receptor Multicast/RTP
Enable Multicast/RTP s_ender Activa l'emi_sor Multicast/RTP
Send audio from local _microphone Envia l'àudio del _micròfon local
Send audio from local spea_kers Envia l'àudio dels altaveu_s locals
Create separate audio device _for Multicast/RTP Crea un _dispositiu d'àudio a part per a Multicast/RTP