English Catalan
config file failed sanity test
Terminate options
Help options:
Options implemented via popt alias/exec:
SHORT
ARG ARG
NONE CAP
DOUBLE DOUBLE
number too large or too small el número és massa gran o massa petit
option type (%u) not implemented in popt
el tipus d'opció (%u) no està implementat en popt
invalid numeric value el valor numèric és invàlid
FLOAT FLOAT
Usage: Forma d'ús:
error in parameter quoting hi ha un error en l'entrecomillat dels paràmetres
INT INT
aliases nested too deeply la recursió d'àlias és massa profunda
memory allocation failed l'assignació de memòria ha fallat
LONG LONG
LONGLONG LONGLONG
missing argument manca un argument