English Catalan
aliases nested too deeply la recursió d'àlias és massa profunda
ARG ARG
config file failed sanity test
Display brief usage message Mostra un missatge breu d'ús
Display option defaults in message Mostra els valors predeterminats de les opcions al missatge
DOUBLE DOUBLE
error in parameter quoting hi ha un error en l'entrecomillat dels paràmetres
FLOAT FLOAT
Help options:
INT INT
invalid numeric value el valor numèric és invàlid
LONG LONG
LONGLONG LONGLONG
memory allocation failed l'assignació de memòria ha fallat
missing argument manca un argument
mutually exclusive logical operations requested s'ha demanat operacions lògiques mutuament excloents
NONE CAP
number too large or too small el número és massa gran o massa petit
opt->arg should not be NULL opt->arg no hauria de ser NULL
[OPTION...] [OPCIÓ...]