English Catalan
unknown errno número d'error desconegut
option type (%u) not implemented in popt
el tipus d'opció (%u) no està implementat en popt
missing argument manca un argument
unknown option opció desconeguda
mutually exclusive logical operations requested s'ha demanat operacions lògiques mutuament excloents
opt->arg should not be NULL opt->arg no hauria de ser NULL
aliases nested too deeply la recursió d'àlias és massa profunda
error in parameter quoting hi ha un error en l'entrecomillat dels paràmetres
invalid numeric value el valor numèric és invàlid
number too large or too small el número és massa gran o massa petit
memory allocation failed l'assignació de memòria ha fallat
config file failed sanity test
unknown error s'ha produït un error desconegut
Show this help message Mostra aquest missatge d'ajuda
Display brief usage message Mostra un missatge breu d'ús
Display option defaults in message Mostra els valors predeterminats de les opcions al missatge
Terminate options
Help options:
Options implemented via popt alias/exec:
NONE CAP