English Swedish
Alternate authentication scheme in use. Alternativ autentiseringsschema används.
Changing password for user %s.
Ändrar lösenord för användare %s.
number of days after password expiration when an account becomes disabled (root only) antal dagar efter lösenordet gått ut som kontot inaktiveras (endast root)
number of days warning users receives before password expiration (root only) antal dagar med varningar användare får innan lösenordet går ut (endast root)
keep non-expired authentication tokens behåll ej utgångna autentisieringspoletter
There is a password information set in /etc/shadow, but the password field in /etc/passwd is empty. Det finns lösenordsinformation i /etc/shadow, men lösenordsfältet i /etc/passwd är tomt.
Only root can do that.
Endast root kan göra det.
Error Fel
Error (password not set?) Fel (lösenord inte satt?)
[OPTION...] <accountName> [FLAGGA...] <kontoNamn>
No password set.
Inget lösenord satt.
Adjusting aging data for user %s.
Justerar för åldringsdata för användare %s.
Corrupted passwd entry. Korrupt passwd-rad.
Locking password for user %s.
Låser lösenord för användare %s.
Unlocking password for user %s.
Låser upp lösenord för användare %s.
lock the password for the named account (root only) lås lösenordet för det namngivna kontot (endast root)
read new tokens from stdin (root only) läs nya poletter från stdin (endast root)
unlock the password for the named account (root only) lås upp lösenordet för det namngivna kontot (endast root)
Password locked. Lösenord låst.
Password set, blowfish crypt. Lösenord satt, blowfish-krypt.