English Swedish
Adjusting aging data for user %s.
Justerar för åldringsdata för användare %s.
Alternate authentication scheme in use. Alternativ autentiseringsschema används.
Changing password for user %s.
Ändrar lösenord för användare %s.
Corrupted passwd entry. Korrupt passwd-rad.
delete the password for the named account (root only); also removes password lock if any radera lösenordet för det namngivna kontot (endast root); tar också bort eventuella lösenordslås
Empty password. Tomt lösenord.
Error Fel
Error (password not set?) Fel (lösenord inte satt?)
expire the password for the named account (root only) markera lösenordet för det namngivna kontot som utgånget (endast root)
Expiring password for user %s.
Markerar lösenordet för användaren %s som utgånget.
force operation tvinga åtgärd
keep non-expired authentication tokens behåll ej utgångna autentisieringspoletter
Locking password for user %s.
Låser lösenord för användare %s.
lock the password for the named account (root only) lås lösenordet för det namngivna kontot (endast root)
maximum password lifetime (root only) maximal livstid för lösenord (endast root)
minimum password lifetime (root only) minimal livstid för lösenord (endast root)
No password set.
Inget lösenord satt.
Note: deleting a password also unlocks the password. Obs: att radera ett lösenord låser också upp lösenordet.
number of days after password expiration when an account becomes disabled (root only) antal dagar efter lösenordet gått ut som kontot inaktiveras (endast root)
number of days warning users receives before password expiration (root only) antal dagar med varningar användare får innan lösenordet går ut (endast root)