English Swedish
%s: libuser initialization error: %s: libuser initieringsfel:
Warning: unlocked password would be empty. Varning: olåst lösenord ska vara tomt.
Note: deleting a password also unlocks the password. Obs: att radera ett lösenord låser också upp lösenordet.
Corrupted passwd entry. Korrupt passwd-rad.
Empty password. Tomt lösenord.
Password locked. Lösenord låst.
Password set, MD5 crypt. Lösenord satt, MD5-krypt.
Password set, blowfish crypt. Lösenord satt, blowfish-krypt.
Password set, SHA256 crypt. Lösenord satt, SHA256-kryptering.
Password set, SHA512 crypt. Lösenord satt, SHA512-kryptering.
Password set, unknown crypt variant. Lösenord satt, okänd krypt-variant.
Alternate authentication scheme in use. Alternativ autentiseringsschema används.
Password set, DES crypt. Lösenord satt, DES-krypt.
There is a password information set in /etc/shadow, but the password field in /etc/passwd is empty. Det finns lösenordsinformation i /etc/shadow, men lösenordsfältet i /etc/passwd är tomt.
No password set.
Inget lösenord satt.
Unknown user.
Okänd användare.
%s: user account has no support for password aging.
%s: användarkonto har inget sröd för lösenordsåldring.
keep non-expired authentication tokens behåll ej utgångna autentisieringspoletter
delete the password for the named account (root only); also removes password lock if any radera lösenordet för det namngivna kontot (endast root); tar också bort eventuella lösenordslås
lock the password for the named account (root only) lås lösenordet för det namngivna kontot (endast root)