English Norwegian Bokmål
unlock the password for the named account (root only) lås opp passordet for navngitt konto (kun root)
expire the password for the named account (root only) utløp passordet for navngitt konto (kun root)
force operation tvungen operasjon
maximum password lifetime (root only) maksimal varighet for passord (kun root)
minimum password lifetime (root only) minste varighet for passord (kun root)
number of days warning users receives before password expiration (root only) antall dager med varsel bruker får før passordet utløper (kun root)
number of days after password expiration when an account becomes disabled (root only) antall dager etter utløp av passord før en konto deaktiveres (kun root)
report password status on the named account (root only) rapporter passordstatus for navngitt konto (kun root)
read new tokens from stdin (root only) les nye tegn fra stdin (kun root)
[OPTION...] <accountName> [FLAGG...] <accountName>
%s: bad argument %s: %s
%s: ugyldig argument %s: %s
%s: Only one of -l, -u, -d, -S may be specified.
%s: Kun en av -l, -u, -d, -S kan oppgis.
%s: Cannot mix one of -l, -u, -d, -S and one of -i, -n, -w, -x.
%s: Kan ikke blande -l, -u, -d, -S og en av -i, -n, -w, -x.
Only root can do that.
Kun root kan gjøre det.
%s: Only root can specify a user name.
%s: Bare root kan spesifisere et brukernavn.
%s: The user name supplied is too long.
%s: Brukernavnet som ble oppgitt, er for langt.
%s: Only one user name may be specified.
%s: Kun ett brukernavn kan oppgis.
%s: This option requires a user name.
%s: Dette alternativet krever et brukernavn.
%s: Can not identify you!
%s: Kan ikke identifisere deg!
%s: Unknown user name '%s'.
%s: Ukjent brukernavn «%s».