View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish

(specify help <command> for details about the command)


(należy podać help <polecenie>, aby uzyskać szczegóły o poleceniu)


(specify help <group> for details about the commands in the group)

(należy podać help <grupa>, aby uzyskać szczegóły o poleceniach w grupie)

DESCRIPTION

OPIS

Default paths:

Configuration file (unless overridden by -f):
$XDG_CONFIG_HOME/libvirt/virtlockd.conf

Sockets:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlockd-sock

PID file:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlockd.pid


Domyślne ścieżki:

Plik konfiguracji (chyba że zostanie zastąpiony przez -f):
$XDG_CONFIG_HOME/libvirt/virtlockd.conf

Gniazda:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlockd-sock

Plik PID:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlockd.pid


Default paths:

Configuration file (unless overridden by -f):
$XDG_CONFIG_HOME/libvirt/virtlogd.conf

Sockets:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlogd-sock

PID file:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlogd.pid


Domyślne ścieżki:

Plik konfiguracji (chyba że zostanie zastąpiony przez -f):
$XDG_CONFIG_HOME/libvirt/virtlogd.conf

Gniazda:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlogd-sock

Plik PID:
$XDG_RUNTIME_DIR/libvirt/virtlogd.pid


Default paths:

Configuration file (unless overridden by -f):
%s/libvirt/virtlockd.conf

Sockets:
%s/libvirt/virtlockd-sock

PID file (unless overridden by -p):
%s/virtlockd.pid


Domyślne ściezki:

Plik konfiguracyjny (chyba, że zastąpiony przez -f):
%s/libvirt/virtlockd.conf

Gniazda:
%s/libvirt/virtlockd-sock

Plik PID (chyba, że zastąpiony przez -p):
%s/virtlockd.pid


Default paths:

Configuration file (unless overridden by -f):
%s/libvirt/virtlogd.conf

Sockets:
%s/libvirt/virtlogd-sock

PID file (unless overridden by -p):
%s/virtlogd.pid


Domyślne ścieżki:

Plik konfiguracji (chyba że zostanie zastąpiony przez -f):
%s/libvirt/virtlogd.conf

Gniazda:
%s/libvirt/virtlogd-sock

Plik PID (chyba że zostanie zastąpiony przez -p):
%s/virtlogd.pid


OPTIONS

OPCJE

SYNOPSIS

STRESZCZENIE

(Time: %.3f ms)


(Czas: %.3f ms)

Bandwidth limit: %llu bytes/s (%-.3lf %s/s) Limit przepustowości: %llu B/s (%-.3lf %s/s)
NAME
NAZWA
%s (help keyword '%s')
%s (słowo kluczowe pomocy „%s”)
%s (help keyword '%s'):
%s (słowo kluczowe pomocy „%s”):
Hypervisors: Nadzorcy:
Miscellaneous: Różne:
Networking: Sieci:
Storage: Pamięć masowa:
type=%s
bandwidth=%lu
cur=%llu
end=%llu
typ=%s
pasmo=%lu
obecnie=%llu
koniec=%llu
$%s value should be between 0 and %d Wartość $%s powinna wynosić między 0 a %d