Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
- -
$%s value should be between 0 and %d Wartość $%s powinna wynosić między 0 a %d
%6s: Checking %-60s: %6s: sprawdzanie %-60s:
abort active domain job przerywa zadanie aktywnej domeny
Aborts the currently running domain job Przerywa obecnie wykonywane zadanie domeny
active aktywne
Active: Aktywne:
Active %s devices on bus with %s, not doing bus reset Aktywacja %s urządzeń na magistrali za pomocą %s, przywrócenie magistrali nie zostanie wykonane
affect next boot ma wpływ na następne uruchomienie
affect running domain wpływa na uruchomioną domenę
allocated netlink buffer is too small przydzielony bufor netlink jest za mały
Allocation Przydział
Allocation: Przydział:
already active jest już aktywne
amount of data to download ilość danych do pobrania
Ancestor model %s not found for CPU model %s Nie odnaleziono modelu przodka %s dla modelu procesora %s
An error occurred, but the cause is unknown Wystąpił błąd, ale przyczyna jest nieznana
AnyType is missing 'type' property Brak właściwości „type” w AnyType
apparmor_parser exited with error apparmor_parser został zakończony z błędem
arguments to echo parametry dla polecenia echo