Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
%6s: Checking %-60s: %6s: sprawdzanie %-60s:
%s
%s
%s %s %s %s
%s %s '%s' has an unsupported type '%s' %s %s „%s” ma nieobsługiwany typ „%s”
%s %s '%s' has unsupported type '%s', expecting '%s' or '%s' %s %s „%s” ma nieobsługiwany typ „%s”, oczekiwano „%s” lub „%s”
%s 3d acceleration is not supported Przyspieszenie 3D %s nie jest obsługiwane
%s can't be empty %s nie może być puste
%s cannot be set higher than %s %s nie może być ustawione wyższe niż %s
%s cannot parse GID '%s' %s nie może przetworzyć GID „%s”
%s cannot parse UID '%s' %s nie może przetworzyć UID „%s”
%s family specified for non-IPv4 address '%s' in network '%s' Podano rodzinę %s dla adresu nie-IPv4 „%s” w sieci „%s”
%s harddisk '%s' has unsupported cache mode '%s' %s dysk twardy „%s” ma nieobsługiwany tryb pamięci podręcznej „%s”
%s has illegal value %s %s ma niedozwoloną wartość %s
%s has unexpected '*' before last line %s ma nieoczekiwany znak „*” przed ostatnim wierszem
%s in %s must be NULL %s w %s musi mieć wartość NULL
%s in %s must not be NULL %s w %s nie może mieć wartości NULL
%s is missing 'type' property brak właściwości „type” w %s
%s is not an executable %s nie jest plikiem wykonywalnym
%s is not available with this QEMU binary %s jest niedostępne w tym pliku binarnym QEMU
%s is not supported by this QEMU binary %s nie jest obsługiwane przez ten plik binarny QEMU