Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
vlan interface misses name attribute brak atrybutu nazwy interfejsu VLAN
vlan interface misses the tag attribute brak atrybutu znacznika interfejsu VLAN
vlan interface misses the vlan element brak elementu VLAN interfejsu VLAN
vlan misses the tag name brak nazwy znacznika VLAN
vmplayer does not support libvirt suspend/resume (vmware pause/unpause) operation vmplayer nie obsługuje działań uśpienia/wznowienia biblioteki libvirt (wstrzymania/wznowienia vmware)
vnc display ekran VNC
vol information in XML informacje o woluminie w XML
vol name, key or path nazwa, klucz lub ścieżka woluminu
volume '%s' is still being allocated. wolumin „%s” jest ciągle przydzielany.
volume key or path klucz lub ścieżka woluminu
volume name or key nazwa lub klucz woluminu
volume name or path nazwa lub ścieżka woluminu
volume usage specified, but volume path is missing podano użycie woluminu, ale brak ścieżki woluminu
warning ostrzeżenie
watchdog must contain model name watchdog musi zawierać nazwę modelu
weight for XEN_CREDIT waga XEN_CREDIT
where to dump the core gdzie zrzucić core
where to save the data gdzie zapisać dane
wipe a vol usuwa zawartość woluminu
write: %s: failed to write to temporary file: %s write: %s: zapisanie do pliku tymczasowego się nie powiodło: %s