View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
%s %s %s %s
%s %s '%s' has unsupported type '%s', expecting '%s' or '%s' %s %s „%s” ma nieobsługiwany typ „%s”, oczekiwano „%s” lub „%s”
%s in %s must be zero
%s in %s must not be zero
%s not supported in this QEMU binary SATA jest nieobsługiwana przez ten plik binarny QEMU
%s: '%s' does not exist „%s” nie istnieje
%s: initialization failed %s: zainicjowanie się nie powiodło
%s: must be run as root
'%s' is not supported in this QEMU binary SATA jest nieobsługiwana przez ten plik binarny QEMU
(capabilities) możliwości
(domain_snapshot) migawka domeny
Access denied
Address Adres MAC
Booted
Buffer too small for uint32 type Bufor jest za mały dla typu uint8
Busy
CPU Affinity Pokrewieństwo procesorów:
CPU model %s already defined Producent procesora %s jest już określony
CPU model %s too long for destination Model procesora %s jest za duży dla celu
CPU models Model procesora: