View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
Failed to make dnsmasq (PID: %d) reload config files. Ponowne wczytanie plików konfiguracji przez dnsmasq (PID: %d) się nie powiodło
Prints global help, command specific help, or help for a
group of related commands
Wyświetla globalną pomoc, pomoc dla konkretnego polecenia
lub pomoc dla grupy związanych poleceń
Prints global help, command specific help, or help for a group of related commands Wyświetla globalną pomoc, pomoc dla konkretnego polecenia lub pomoc dla grupy związanych poleceń
Returns a list of secrets Zwraca listę sekretów.
Save and destroy a running domain, so it can be restarted from
the same state at a later time. When the virsh 'start'
command is next run for the domain, it will automatically
be started from this saved state.
Zapisuje i niszczy uruchomioną domenę, aby można ją było
ponownie uruchomić w tym samym stanie w późniejszym czasie.
Kiedy polecenie „start” powłoki virsh zostanie wykonane
następnym razem dla tej domeny, zostanie ona automatycznie
uruchomiona z tego zapisanego stanu.
emulator: emulator:
maxStats > REMOTE_DOMAIN_MEMORY_STATS_MAX maxStats > REMOTE_DOMAIN_MEMORY_STATS_MAX
maxinfo * maplen > REMOTE_CPUMAPS_MAX maxinfo * maplen > REMOTE_CPUMAPS_MAX
maxinfo > REMOTE_VCPUINFO_MAX maxinfo > REMOTE_VCPUINFO_MAX
pcap_compile: %s pcap_compile: %s
pcap_setdirection: %s pcap_setdirection: %s
pcap_setfilter: %s pcap_setfilter: %s
target %s already exists. cel %s już istnieje
unknown smbios mode '%s' nieznany tryb smbios „%s”
virInterfaceDefFormat NULL def virInterfaceDefFormat NULL def