View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Polish
%s not supported in this QEMU binary SATA jest nieobsługiwana przez ten plik binarny QEMU
%s object is missing the required '%s' property brak właściwości „type” w %s
%s: %s: unsupported auth %s nieobsługiwana magistrala wejściowa %s
%s: '%s' does not exist „%s” nie istnieje
%s: Address '%s' in route definition is not a network address Brak adresu IP w określeniu sieci statycznego gospodarza dla sieci „%s”
%s: Missing required gateway attribute in route definition Brak atrybutu ścieżki źródłowej dla urządzenia znakowego
%s: Starting external device: %s
%s
brak urządzenia docelowego %s
%s: event '%s' for node device %s
Zniszczono urządzenie węzła „%s”
%s: expected a bool for '%s' parameter nieoczekiwany tryb pamięci masowej dla „%s”
%s: expected a string for '%s' parameter nieoczekiwany tryb pamięci masowej dla „%s”
%s: failed to communicate with bridge helper: %s%s %s: zapisanie pliku dziennika się nie powiodło: %s
%s: failure with %s: %s %s: zapisanie pliku dziennika się nie powiodło: %s
%s: malformed fd %s Błędnie sformatowany rozmiar %s
%s: too many command line arguments
Nie podano żadnego parametru QEMU w wierszu poleceń
%s: unsupported hypervisor name %s
nieobsługiwany typ stopera (nazwa) „%s”
%s: value for '%s' parameter must be 0 or 1 wartość dla „vram” musi być mniejsza niż „%u”
%s: value for '%s' parameter must be in range %d:%d wartość dla „vram” musi być mniejsza niż „%u”
%s: value for '%s' parameter must be in range %zd:%zd wartość dla „vram” musi być mniejsza niż „%u”
%s: value for '%s' parameter must be in range 0:%u wartość dla „vram” musi być mniejsza niż „%u”
%s: value for '%s' parameter must be in range 0:%zu wartość dla „vram” musi być mniejsza niż „%u”