English Turkish
Bad integer value Kötü tam sayı değeri
Bad integer value of setting Ayarda kötü tam sayı değeri
BAD PASSWORD: %s KÖTÜ PAROLA: %s
Cannot obtain random numbers from the RNG device RNG aygıtından rastgele numara alınamıyor
Could not obtain the password to be scored Puanlanacak parola alınamadı
Error: %s
Hata: %s
Fatal failure Ölümcül arıza
Memory allocation error Bellek ayırma hatası
Memory allocation error when setting Ayarlanırken bellek ayırma hatası
No password supplied Parola girilmedi
Opening the configuration file failed Yapılandırma dosyasını açma başarısız
Password generation failed - required entropy too low for settings Parola oluşturma başarısız - gereken entropi ayarlar için düşük
Password quality check failed:
%s
Parola kalite denetimi başarısız:
%s
Setting is not of integer type Ayar tam sayı türünde değil
Setting is not of string type Ayar dizge türünde değil
Setting %s is not of integer type %s ayarı tam sayı türünde değil
Setting %s is not of string type %s ayarı dizge türünde değil
The command reads the password to be scored from the standard input.
Komut, puanlanacak parolayı standart girişten okur.
The configuration file is malformed Yapılandırma dosyası bozuk
The password contains forbidden words in some form Parola yasaklı sözcükleri bir biçimde içeriyor