English Turkish
Opening the configuration file failed Yapılandırma dosyasını açma başarısız
The configuration file is malformed Yapılandırma dosyası bozuk
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Uyarı: %ld değeri izin verilen entropi aralığının dışında, ayarlanıyor.
Setting %s is not of integer type %s ayarı tam sayı türünde değil
Setting %s is not of string type %s ayarı dizge türünde değil
Cannot obtain random numbers from the RNG device RNG aygıtından rastgele numara alınamıyor
Could not obtain the password to be scored Puanlanacak parola alınamadı
The password does not contain enough character classes Parola yeterli karakter sınıfı içermiyor
The password contains forbidden words in some form Parola yasaklı sözcükleri bir biçimde içeriyor
The password fails the dictionary check Parola sözlük denetiminden geçemedi
The password differs with case changes only Parola sadece büyük/küçük harf değişimiyle farklılık gösteriyor
Password generation failed - required entropy too low for settings Parola oluşturma başarısız - gereken entropi ayarlar için düşük
The password contains monotonic sequence longer than %ld characters Parola %ld karakterden uzun tekdüze dizi içeriyor
The password is shorter than %ld characters Parola %ld karakterden kısa
The password contains less than %ld lowercase letters Parola %ld'den az küçük harf içeriyor
The password contains less than %ld character classes Parola %ld'den az karakter sınıfı içeriyor
The password contains less than %ld uppercase letters Parola %ld'den az büyük harf içeriyor
The password contains less than %ld digits Parola %ld'den az basamak içeriyor
The password contains less than %ld non-alphanumeric characters Parola %ld'den az alfasayısal olmayan karakter içeriyor
The password contains words from the real name of the user in some form Parola kullanıcının gerçek adını bir biçimde içeriyor