English Turkish
BAD PASSWORD: %s KÖTÜ PAROLA: %s
Usage: %s [user]
Kullanım: %s [kullanıcı]
The command reads the password to be scored from the standard input.
Komut, puanlanacak parolayı standart girişten okur.
Error: %s
Hata: %s
Could not obtain the password to be scored Puanlanacak parola alınamadı
Password quality check failed:
%s
Parola kalite denetimi başarısız:
%s
Usage: %s <entropy-bits>
Kullanım: %s <entropi-bitleri>
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Uyarı: %ld değeri izin verilen entropi aralığının dışında, ayarlanıyor.
Memory allocation error when setting Ayarlanırken bellek ayırma hatası
Memory allocation error Bellek ayırma hatası
The password is the same as the old one Parola eskisiyle aynı
The password is a palindrome Parola bir palindromdur
The password differs with case changes only Parola sadece büyük/küçük harf değişimiyle farklılık gösteriyor
The password is too similar to the old one Parola eskisine çok benziyor
The password contains the user name in some form Parola kullanıcı adını bir biçimde içeriyor
The password contains words from the real name of the user in some form Parola kullanıcının gerçek adını bir biçimde içeriyor
The password contains forbidden words in some form Parola yasaklı sözcükleri bir biçimde içeriyor
The password contains less than %ld digits Parola %ld'den az basamak içeriyor
The password contains too few digits Parola çok az basamak içeriyor
The password contains less than %ld uppercase letters Parola %ld'den az büyük harf içeriyor