English Serbian
Warning: Value %ld is outside of the allowed entropy range, adjusting it.
Error: %s
Грешка: %s
Memory allocation error Грешка заузимања меморије
Memory allocation error when setting Грешка при заузимању меморије када је постављено
The configuration file is malformed Датотека са подешавањима је деформисана
The command reads the password to be scored from the standard input.
Команда чита лозинку коју треба оценити са стандардног улаза.
The password is the same as the old one Лозинка је иста као и претходна
The password is shorter than %ld characters Лозинка је краћа од %ld карактера
The password is a palindrome Лозинка је палиндром
The password is too similar to the old one Лозинка је превише слична претходној
The password is too short Лозинка је прекратка
The password is just rotated old one Лозинка је само обрнута стара лозинка
The password fails the dictionary check Лозинка не пролази тест речника
The password contains too few uppercase letters Лозинка не садржи довољно великих слова
The password does not contain enough character classes Лозинка не садржи довољно класа карактера
The password contains too few lowercase letters Лозинка не садржи довољно малих слова
The password contains too few non-alphanumeric characters Лозинка не садржи довољно специјалних карактера
The password contains too few digits Лозинка не садржи довољно цифара
The password contains more than %ld same characters consecutively Лозинка садржи више од %ld истих узастопних карактера
The password contains more than %ld characters of the same class consecutively Лозинка садржи више од %ld узастопних карактера исте класе